Privacyverklaring

Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens

Als SailWise zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en hebben daarmee ook de plicht om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Middels deze verklaring wil SailWise graag helder en transparant aangeven hoe wij met uw privacy en de door u aan SailWise en aan Stichting ‘t Packhuys Zorgbeheer toevertrouwde gegevens omgaat.

Het kan zijn dat SailWise om meerdere redenen persoonsgegevens vastlegt. SailWise vraagt u immers niet alleen om specifieke en persoonlijke gegevens te verstrekken voor de uitvoering van haar aangepaste vakanties, maar ook voor verbetering van haar dienstverlening, om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, om haar klantenrelatie te ondersteunen, om uw bezoek aan haar website te verbeteren, of de follow-up te garanderen na uw bezoek. Naast uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres, kan SailWise u verzoeken om andere informatie (die relevant en/of vereist is om de gevraagde diensten te kunnen verlenen) te verstrekken. Al uw gegevens worden geregistreerd in het SailWise-gegevensbestand (haar database) waartoe alleen de organisatie van SailWise toegang heeft en waarvan zij eigenaar is.

Indien u na het doornemen van onze Privacystatement, of in algemenere zin vragen heeft, kunt u contact opnemen via de contactgegevens zoals vermeld onderaan deze pagina.

Wettelijke verplichtingen voor SailWise als verwerkingsverantwoordelijke
SailWise hecht veel waarde aan de bescherming van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens. SailWise houdt zich derhalve ook strikt aan de daarvoor toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat SailWise in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Zich beperkt tot verwerking van uw persoonsgegevens tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • U expliciet om toestemming vraagt als zij die nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Alle passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en SailWise u met dit document op uw rechten wil wijzen en deze respecteert.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. In geval wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Verstrekking aan derden
Het uitgangspunt van het privacybeleid van SailWise is om de aan haar toevertrouwde gegevens niet te verstrekken aan derden zonder toestemming van de betroffen persoon.

Alleen indien noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt, de inzet van een derde partij noodzakelijk/beter is en de veiligheid van de gegevens zijn geborgd -middels een verwerkersovereenkomst- zal SailWise het voor die bewerking van toepassing zijnde deel van uw gegevens delen met een derde (de verwerker).

Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van een derde partij voor:

 • De verzending van de folders (NAW-gegevens)
 • De financiële administratie (NAW, factuur en betalingsgegevens)

Met deze partijen (verwerkers) sluiten wij een verwerkersovereenkomst af, waarin wij uiteraard de nodige afspraken vastleggen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Alleen in de volgende (wettelijk verplichte en toegestane) gevallen, verstrekt SailWise persoonsgegevens zonder een verwerkersovereenkomst aan derden:

 • Ingeval van calamiteiten aan de hulpverlening indien die daar op enigerlei wijze bij gebaat is.
 • Indien de bevoegde autoriteit daar op de wettelijk voorgeschreven manier om verzoekt.

Voor het overige geeft SailWise nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten.

Niet buiten de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
SailWise bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Geheimhouding
Alle personen die namens SailWise kennis hebben kunnen nemen van uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de activiteiten (en dus conform het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt) zijn gebonden aan geheimhouding. Dit geldt voor zowel de medewerkers van SailWise als voor de vrijwilligers die de activiteiten begeleiden.

Beveiliging
SailWise heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens SailWise van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Gebruik van beeldmateriaal
Tijdens de activiteiten van SailWise worden veel mooie foto’s gemaakt. Leuke, spontane foto’s die actie, plezier en de sfeer van de watersportactiviteiten uitstralen. SailWise behoudt zich het recht voor om deze foto’s te gebruiken voor haar publicaties (o.a. het vaarprogramma, de websites en het promotiemateriaal) en t.b.v. haar doelstelling. Op het inschrijfformulier kan worden aangegeven of men hier toestemming voor geeft of niet.

Foto’s en beeldmateriaal waarop mensen herkenbaar en geprononceerd in beeld staan, worden niet eerder gebruikt nadat voorafgaand expliciet om toestemming aan de betrokkenen is gevraagd.

Klikgedrag
Op de websites van SailWise worden ook algemene bezoekersgegevens, zonder dat deze zich identificeren, bijgehouden zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan SailWise de dienstverlening aan u optimaliseren.

Cookies
Ter vergroting van het gebruikersgemak van de site kan SailWise gebruik maken van zogenaamde cookies. Een cookie is een heel klein tekstbestandje dat op uw vaste schijf wordt geplaatst door een webpaginaserver. Het is eigenlijk een soort identificatiebewijs. Het kan niet worden uitgevoerd als code en het kan geen virussen verspreiden. Een cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die u de cookie heeft verschaft.

Gastenboek en fotoboeken op websites en sociale media
SailWise is niet verantwoordelijk voor de door derden geplaatste inhoud van gastenboeken en fotoboeken op haar websites en sociale media van derden.

Sites van derden
SailWise is niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacybeleid van de website waarnaar op haar site een link is aangebracht.

Wijzigingen
SailWise behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen n.a.v. het privacybeleid van SailWise, dan kunt u deze richten aan: SailWise, t.a.v. Michiel Meijers

Postbus 157
1600 AD Enkhuizen

Tel.: 0228 350 756
E-mail: m.meijers@sailwise.nl
KvK: 41197804