Club van 100-reglement

Club van 100-reglement

Club van 100-reglement

Word lid van de SailWise Club van 100 en steun ons jaarlijks met een financiële bijdrage van 500, 1.000 of 2.000 euro per jaar. Jouw bijdrage komt ten goede aan de watersportactiviteiten en -vakanties voor mensen met een beperking. Dankzij jouw hulp kan echt iedereen op en rond het water genieten van een onvergetelijke ervaring.
 

Club van 100-reglement

 1. Toepasselijkheid
  Dit reglement is van toepassing op de overeenkomst tussen Club van 100-leden (sponsor) en SailWise (statutaire naam: Stichting Watersport Gehandicapten Nederland).
   
 2. Duur overeenkomst
  De overeenkomst tussen Club van 100-leden en SailWise wordt aangegaan voor bepaalde tijd (zoals aangegeven in het aanmeldformulier), ingaande vanaf de datum van inschrijving en eindigt pas als één van de partijen de overeenkomst schriftelijk heeft opgezegd (per e-mail of post), met een opzegtermijn van minimaal drie maanden. Indien de overeenkomst niet is opgezegd wordt de overeenkomst telkens automatisch en stilzwijgend voor een periode van één jaar verlengd.
   
 3. Bijdrage
  Het Club van 100-lid kiest zelf de hoogte van de bijdrage: € 500,00, € 1.000,00, € 2.000,00 of een zelfgekozen bedrag (vanaf € 500,-) per jaar.
   
 4. Betaling
  Als Club van 100-lid bepaal je zelf hoe de facturering plaatsvindt. Je kunt kiezen voor een factuur die we je jaarlijks toesturen of automatische incasso. Kies je voor een automatische incasso, dan zullen wij je hiervan minimaal 14 dagen voordat incasso plaatsvindt op de hoogte stellen. Bij het niet tijdig betalen van het overeengekomen bedrag stopt het lidmaatschap automatisch en vervallen de rechten.
   
 5. Adreswijzigingen
  Club van 100-leden kunnen adreswijzigingen en andere wijzigingen per e-mail doorgeven via info@sailwise.nl of telefonisch door te bellen met 0228-350756.
   
 6. Opzegging door Club van 100-lid
  Club van 100-leden of diens wettelijk vertegenwoordiger(s) kunnen het lidmaatschap na de contractperiode (zoals aangegeven in het inschrijfformulier) per e-mail of post opzeggen. Het lidmaatschap wordt beëindigd na opzegging. Daarmee is het lidmaatschap en de eventuele incassomachtiging beëindigd. Er kan geen gehele of gedeeltelijke restitutie plaatsvinden van reeds betaalde bijdrages.

  De opzegging kan verstuurd worden naar:
  SailWise
  Postbus 157
  1600 AD Enkhuizen
  Of per e-mail naar info@sailwise.nl
   
 7. Opzegging door de directie
  De directie kan het lidmaatschap opzeggen wanneer SailWise redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Bijvoorbeeld door het niet nakomen van de betaalverplichting. Ontzegging uit het lidmaatschap kan door de directie plaatsvinden als handelingen van het Club van 100-lid SailWise op onredelijke wijze benadelen.
   
 8. Privacyverklaring
  Op de afgesloten overeenkomst is de privacyverklaring van SailWise van toepassing. Heb je vragen over onze privacyverklaring, dan kan je contact opnemen met ons via info@sailwise.nl
   
 9. Wijzigingen
  SailWise heeft het recht wijzigingen in dit reglement aan te brengen en is gerechtigd onderdelen van de overeenkomst niet meer aan te bieden zonder opgave van reden. Het gewijzigde reglement geldt met ingang van publicatie op sailwise.nl/club-van-100.

  Contactgegevens
  SailWise
  t.a.v. Club van 100
  Bierkade 1
  1601 KR Enkhuizen

  Postbus 157
  1600 AD Enkhuizen

  Telefoon: 0228-350756
  E-mail: info@sailwise.nl

  IBAN-nummer van SailWise: NL14 RABO 0311 3093 72
  Kenmerk machtiging : Donatie SailWise, actieve watersport voor mensen met een beperking