Vriend van SailWise-reglement

Vriend van SailWise-reglement

Vriend van SailWise-reglement

Word Vriend van SailWise en steun ons jaarlijks met een kleine financiële bijdrage. Jouw bijdrage komt ten goede aan de watersportactiviteiten en -vakanties voor mensen met een beperking. Dankzij jouw hulp kan echt iedereen op en rond het water genieten van een onvergetelijke ervaring.
 

Vriend van SailWise-reglement

 1. Toepasselijkheid
  Dit reglement is van toepassing op de overeenkomst tussen de Vriend en SailWise (statutaire naam: Stichting Watersport Gehandicapten Nederland). Alleen natuurlijke personen kunnen zich aanmelden als Vriend; rechtspersonen kunnen dat niet.
   
 2. Tijdsduur
  De overeenkomst tussen de Vriend en SailWise wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande vanaf de datum van inschrijving totdat de overeenkomst door de Vriend wordt opgezegd. De Vriendschap wordt na 12 maanden stilzwijgend per jaar verlengd.
   
 3. Bijdrage
  De Vriend kiest zelf de hoogte van de bijdrage: € 25,00, € 50,00, € 75,00 of € 100,00 per jaar. 
   
 4. Betaling
  De Vriend van SailWise betaalt via automatische incasso. Minimaal 14 dagen voordat de eerste incasso plaatsvindt, zal SailWise de Vriend hiervan op de hoogte stellen. Bij het niet tijdig betalen van het overeengekomen bedrag stopt de Vriendschap automatisch en vervallen de rechten.
   
 5. Adreswijzigingen
  Vrienden van SailWise kunnen adreswijzigingen en andere wijzigingen per e-mail doorgeven via info@sailwise.nl of telefonisch door te bellen met 0228-350756.
   
 6. Opzegging door de Vriend
  Vrienden of diens wettelijk vertegenwoordiger(s) kunnen de Vriendschap op elk moment schriftelijk (per e-mail of  post) opzeggen. De Vriendschap wordt beëindigd na opzegging. Daarmee is de Vriendschap en de incassomachtiging beëindigd. Er kan geen gehele of gedeeltelijke restitutie plaatsvinden van reeds betaalde Vriendenbijdrages.

  De opzegging kan verstuurd worden naar:
  SailWise
  Postbus 157
  1600 AD Enkhuizen
  Of per e-mail naar info@sailwise.nl
   
 7. Opzegging door de directie
  De directie kan de Vriendschap opzeggen wanneer SailWise redelijkerwijs niet gevergd kan worden de Vriendschap te laten voortduren. Bijvoorbeeld door het niet nakomen van de betaalverplichting. Ontzegging uit de Vriendschap kan door de directie plaatsvinden als handelingen van de Vriend SailWise op onredelijke wijze benadeelt.
   
 8. Privacyverklaring
  Op de afgesloten overeenkomst is de privacyverklaring van SailWise van toepassing. Heb je vragen over onze privacyverklaring, dan kan je contact opnemen met ons via info@sailwise.nl
   
 9. Wijzigingen
  SailWise heeft het recht wijzigingen in dit reglement aan te brengen en is gerechtigd onderdelen van de overeenkomst niet meer aan te bieden zonder opgave van reden. Het gewijzigde reglement geldt met ingang van publicatie op sailwise.nl/vriend.

  Contactgegevens
  SailWise
  t.a.v. Vrienden van SailWise
  Bierkade 1
  1601 KR Enkhuizen
  Postbus 157
  1600 AD Enkhuizen

  Telefoon: 0228-350756
  E-mail: info@sailwise.nl

  IBAN-nummer van SailWise: NL14 RABO 0311 3093 72
  Kenmerk machtiging : Donatie SailWise, actieve watersport voor mensen met een beperking